Opšti uslovi poslovanja

 
Opšti uslovi
(hoteli, turistička naselja, wellness paketi)
 
 
 
1.         Opšte odredbe
2.         Sadržaj ponude
3.         Rezervacije i uplate
4.         Boravišna taksa
5.         Cijena usluge
6.         Kategorizacija i opis usluga
7.         Obaveze agencije
8.         Obaveze putnika
9.         Dinamika plaćanja rezervacija
10.        Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja
11.        Osiguranje od rizika otkaza putovanja
12.        Putno osiguranje
13.        Prtljaga
14.        Pravo agencije na promjene i otkaz
15.        Rješavanje prigovora
16.        Zaštita ličnih podataka
17.        Napomena
18.        Popusti
19.        Nadležnost suda

 
1.         Opšte odredbe
 Ovi Opšti uslovi i upustva o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za usluge smještaja u hotelu ili turističkom naselju, koji su sklopljeni između Montenegro Tourist Service d.o.o., Vasa Raičkovića 2a, Podgorica (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Svi podaci i uslovi u programu i ovim Opštim uslovima obavezuju agenciju i putnika ukoliko u Ugovoru ne definišu drugačije.

 
2.        Sadržaj ponude

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije , te prema opisu i terminu skladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile.


3.         Rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektronskim i telefonskim putem, pismeno ili lično u poslovnici agencije, kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera agencije.
Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat sa ovim Opštim uslovima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cjelosti prihvata. Na taj način sve što je navedeno u ovim Opštim uslovima postaje pravna obaveza kako za putnika, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući reklamni materijal ili program u štampanom ili elektronskom obliku, predočava mu sve relevantne informacije u vezi s putovanjem, te mu predaje ili upućuje na opšte uslove putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja i osiguranje od otkaza. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju zavisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka korišćenja usluge osim ako u uslovima nije drugačije navedeno (izuzetak je plaćanje na rate), a s kojima je putnik upoznat prilikom potvrde rezervacije. Takođe, diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupovine usluga putem sredstava daljinske komunikacije smatra se da putnik u cjelosti prihvata ove Opšte uslove.
 

4.         Boravišna taksa
Prema važećem Zakonu o boravišnoj taksi Republike CrneGore, putnik je dužan platiti boravišnu taksu istovremeno sa plaćanjem usluge smještaja. Boravišna taksa propisana Zakonom o boravišnoj taksi Republike Crne Gore iznosi od 0,70 do 1 euro po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. godine imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. godine ne plaćaju boravišnu taksu. Konačan iznos boravišne taksu za određenu rezervaciju zavisi o odredištu u Republici Crnoj Gori, a naplaćuje se prema ovim Opštim uslovima i istovremeno sa uplatom konačnog iznosa za smještaj. Na kalkulaciji za rezervaciju biće izražen iznos boravišne takse.
 

5.         Cijena usluge
Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano za smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrekom „po dogovoru“ ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu) pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.
Cijene usluge objavljene su u EUR. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija garantuje cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji na osnovu koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obavezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene. Ugovorne strane su saglasne da agencija ima pravo povećanja cijene najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon potvrde rezervacije došlo do povećanja troškova goriva, ili do povećanja takse za određene usluge (u vazdušnim i ostalim lukama i sl.) koje utiču na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povećanje dogovorene cijene iznosilo više od 10 % . U tom slučaju ima pravo na povraćaj do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.
 
Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovu ugovora sa našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.
 
Ukoliko u rezervisanom smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher), pružaocu usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz doplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.
 

6.         Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu uporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.booking.me ili katalogu i drugim štampanim materijalima agencije.
 

7.         Obaveze agencije
Dužnost agencije je briga o sprovođenju usluga kao i izboru pružaoca usluga, te briga o pravima i interesima putnika, skladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obaveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u vanrednim okolnostima (tačka 2.), kad se postupa kako je opisano u tački 14.
 

8.         Obaveze putnika
Putnik je dužan:
a.     posjedovati valjane putne isprave,
b.     poštovati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
c.    pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Crne Gore i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršilac.
d.   putovanja u zemlje koje zahtijevaju obavezna vakcinisanja protiv nekih bolesti putnik je obavezan posjedovati potvrde i dokumente o vakcinisanju
e.      pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te sarađivati s pružaocima usluga u dobroj namjeri,
f.       prilikom dolaska na odredište, pružaocu usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobijen e-mailom)
g.      putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza
 
U slučajevima nepoštovanja ovih obaveza, putnik snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obavezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružaocu usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.
 

9.         Dinamika plaćanja rezervacija

    1a.   35% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu

    1b.   65% cijene usluge smještaja minimalno 21 dan prije početka konzumacije usluge

    2.      100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu (obavezno ukoliko do datuma dolaska ima manje od 21 dan)

    3.      Ovaj model vrijedi samo za privatni smještaj
             50% cijena suluge smještaja po odobrenom upitu
         50% cijene usluge smještaja na dan početka konzumiranja usluge po dolasku u smještaj kod vlasnika( gdje ta  mogućnost plaćanja ugovorom dozvoljena od strane vlasnika)
 
 
10.        Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja
U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korišćenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korišćenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, biće napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatiće se troškovi promjene u iznosu od 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uslovi otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tokom korišćenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije smještaja, datum primanja pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
•   za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korišćenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
•    za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korišćenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
•    za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korišćenja usluge, naplaćuje se 40% od ukupne cijene rezervacije
•    za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korišćenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
•    za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korišćenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
•   za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezervisanom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.
 
Uz svaki otkaz rezervacije agencija naplaćuje 25 Eur manipulativnih troškova.
 
Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće ( ovo zavisi i o krajnjem pružaocu usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obaveze iz ovih Opštih uslova.
 
Ukoliko putnik u rezervisani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružaocu usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
 
Agencija ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabavke putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.
 
 
11.        Osiguranje od rizika otkaza putovanja
Ukoliko Putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, agencija preporučuje uplatu polise osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanje. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjenovniku Osiguravajućeg društva (pri najmu apartmana dobija se dijeljenjem cijene najma sa brojem osoba u apartmanu). Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu:
•     smrt
•     nesrećni slučaj sa teškom tjelesnom povredom
•     iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodložna ljekarska pomoć
•     poremećaji u trudnoći
•    nepodnošenje vakcinisanja, kojeg je osiguranik bio dužan obavezno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje
•     štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe
•     vojna vježba.
 
Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o jednom od navedenih nepredviđenih događaja agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 10. ovog Ugovora. Kod otkazivanja rezervacije ne isplaćuje se trošak nabavke viza ili putnih isprava i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom polise osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju polisu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obavezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uslovi osiguranja nalaze se uz polisu osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih lično pročita.
 

12.        Putno osiguranje
Cijene putovanja ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesrećnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljaga kao i ličnog zdravstveno osiguranje.
Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uslovi smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnoj stavki.
U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti direktno kod jednoga od osiguravalaca ili kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik.
Preporučujemo detaljno proučiti uslove osiguranja prije kupovine.
 

13.        Prtljag
Prevoz prtljaga avionom je besplatan do težine koju određuje avio prevoznik. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Djeca bez obzira na starost nemaju pravo na besplatan prevoz prtljaga u avio prevozu. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada ličnog prtljaga. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.
Agencija ne odgovara za oštećeni, uništeni ili izgubljeni prtljag, kao ni za krađu prtljaga ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporučuje se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurao i prtljag). Izgubljeni prtljag ili krađa prijavljuju se pružaocu usluge smještaja i nadležnoj policijskoj stanici.
 

14.       Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi tačku 2.). Rezervisani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije ili po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konsultaciju putnika.
U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavještenja putniku najmanje 7 dana prije početka korišćenja usluge, i garantuje povraćaj cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obavezna izvršiti samo povraćaj iznosa uplaćenog na račun agencije.
Ukoliko se dogodi da nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korišćenja usluge, agencija će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi agencije i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.
 

15.       Rješavanje prigovora
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi posebno.
 
Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružaoca usluga ( recepcionera ili vlasnika smještaja i sl. ) reklamira neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti kancelariju agencije u Podgorici e-mailom na info@booking.me ili telefonski na broj +382 20 511 200, Mob:+382 69 66 55 12. Putnik je dužan sarađivati sa pružaocima usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
 
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s propratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji(uz potpisani izvještaj od vlasnika o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima) e-mailom na info@booking.me ili poštom na adresu Montengro Tourist Service d.o.o. Cetinjski put bb, MNE-81000 Podgorica. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentovane pritužbe primljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
 
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, sudske ustanovekao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu.
 
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uslove, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervisane smještajne jedinice (npr. nedostatak snijega; loše vrijeme, loše uređene skijaške staze ili plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
 
Ako je putnik sklopio ugovor o organizovanju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak), tada putnik prihvata sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje agencija ne može uticati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.
 

16.        Zaštita ličnih podataka

Putnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obavezuje da neće lične podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Izuzetak od davanja ličnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljaga i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inostranstvu. Ukoliko putnik zaključi polisu osiguranja lični podaci proslijediće se osiguravajućem društvu. Lični podaci putnika čuvaće se u bazi podataka, skladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka. Stranka daje pristanak da se njezini lični podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.


17.        Napomena

Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju saglasnost sa gore navedenim uslovima.  Ovi Opšti uslovi i upustva za putovanje isključuju sve dosadašnje uslove i upustva o putovanju.


18.         Popusti

 U slučaju paralelnih akcija popusti se ne sabiraju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

19.          Nadležnost suda
Putnik i Agencija nastojaće eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Podgorici, a mjerodavno pravo će biti Crnogorsko pravo.
 
 
 
Podgorica, 10.12.2007.
 
 
Korisnički servis
Montenegro Tourist Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa