Login


Boka Kotorska kao jedini fjord na mediteranu , u julu 2000. godine uvrštena je u jedan od 25 najlepših fjordova na svetu , s tim što se ostali nalaze uglavnom u Skandinaviji . Na samom vrhu Bokokotorskog zaliva smešten je Kotor . Ovde se istorija prati u kontinuitetu od najstarijih vremena . U okolnim pećinama nađeni su tragovi ljudskog postojanja iz doba neolita u obliku različitih alatki i pribora , i crteža na zidovima pećina kao što su Lipci kod Risna . U antičko doba Ilirska plemenska država je bila prva organizovana ljudska zajednica na ovim prostorima . Krajem III veka p.n.e. počinju rimska osvajanja i od 169. god. p.n.e. ovim prostorima vlada Rim , a zatim Vizantija . Prva slovenska plemena dolaze u VII veku . Prva slovenska država bila je Duklja , a zatim Zeta . Od kraja XII veka Kotorom vladaju članovi dinastije Nemanjića , a od 1420. godine Mletačka Republika , sve do 1797. godine kada Evropu potresaju Napoleonovi ratovi . Nakon burnog perioda od 1797-1814 god. , na ovim prostorima naizmenično vladaju Rusi , Francuzi , Austrija i Crnogorci . Na Bečkom kongresu 1814. godine Kotor ulazi u sastav Austrougarske monarhije i ostaje pod vlašću Austrougarske sve do 1918. godine kada ova oblast pripada Jugoslaviji , i deli sudbinu njenih naroda sve do danas.

Kao retko gde , u Kotoru su sačuvani tragovi minulih epoha . Zbog jedinstvene mešavine različitih kulturnih uticaja Kotor je 1979. godine upisan u spisak svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a . Najrazvijenija privredna grana na ovom području bila je trgovina i pomorstvo . Pomorci su donosili različite proizvode iz prekomorskih zemalja i razmenjivali ih za svoje potrepštine . Na taj način Kotor je postao jedan od značajnijih trgovačkih centara na ovom delu Jadrana .


Jedan je od retkih mediteranskih gradova koji je do danas sačuvao svoj fortifikacioni sistem . Kotorski bedemi su jedan od glavnih motiva i razloga za upis ovog grada i njegovog kulturno - istorijskog područja na Listu svetske prirodne i kulturne baštine UNESCO , 1979. godine . Fortifikacioni sistem tvrđave i bedema nije nastao odjednom već se razvijao vekovima . Zidine su dugačke 4,5 km , visina na pojedinim mestima dostiže i do 20 m , a debljina im varira od 2-16 metara . Na 260 m nadmorske visine nalazi se tvrđava San Giovanni na čijoj osnovi ima tragova ilirskog doba.

 

 

Glavna gradska vrata

Danas se u Kotor može ući kroz troje gradskih vrata od kojih su glavna morska vrata , koja su u današnjem obliku potiču iz XVI veka . Izrađena su za vreme mletačkog providura Bernarda Renijera . Nekada se more nalazilo sve do ulaza , odnosno do samih morskih vrata . Građena su u renesansno-baroknom stilu o čemu svedoči stub i luk u Bunjato tehnici .

Vrata su okružena masivnim kamenim blokovima , do njih su kameni stubovi takođe sastavljeni od masivnih kamenih blokova . Ulazeći kroz Morska vrata prolazimo kroz zasvedeni prolaz . Na desnoj strani nalazi se gotički reljef iz XV veka koji prikazuje Bogorodicu sa Hristom , na levoj strani je Sv. Tripun sa modelom grada , a na desnoj Sv. Bernard koji drži hostiju.

Pored glavnih gradskih vrata , u grad se može ući i kroz severna i južna gradska vrata . Severna gradska vrata su znatno manja od morskih vrata . Sagrađena su u spomen neuspelog napada na grad turskog admirala Hajrudina Barbarose 1539. godine . Južna gradska vrata ili vrata od Gurdića nisu imala samo jednu kapiju kao morska i severna vrata , već čitav sistem od tri pojasa kapija iz raznih perioda gradnje .

 

Glavni gradski trg 

Trg od oružja je ujedno i najveći gradski trg. Svoj naziv dobio je zbog činjenice što su se ovde u mletačko doba opravljala i skladištila oružja , a posebno u Arsenalu . Na njemu se nalazi Toranj za sat , Providurova(kneževa) palata , zgrada Arsenala , Napoleonovo pozorište i kula gradske straže.     

                

 

                                                                                           

Toranj za sat

Toranj za sat je jedan od simbola grada Kotora . Zauzima centralno mesto na trgu od oružja , nasuprot glavnih gradskih vrata . Toranj je nastao 1602. godine , ali se pretpostavlja da građevina nije bila završena u vreme potresa 1667. godine , pošto se Kula tada znatno nakrivila prema zapadu i moru . Kasnije se pokušavalo daljim zidanjem ispraviti ovaj nedostatak ali se toranj nakon katastrofalnog zemljotresa 1979. godine ponovo iskrivio . Toranj za sat je građen jednim delom u zrelo baroknom stilu , dok severnu i istočnu fasadu karakteriše gotički stil.

Ispod tornja od sata nalazi se Stub srama . Jedan od načina kažnjavanja karakterističnih za Kotor je bilo postavljanje okrivljenog ispred stuba srama , kako bi svi građani saznali za njegov prestup.

 

Kula gradske straže

koja je neposredno vezana za kneževu palatu, čist je primer vojne arhitekture , građena samo da posluži vojnoj svrsi . Zidana je od kvalitetnog kamena i srasla uz unutrašnje lice zapadnog bedema . Kula je bila lišena svih arhitektonskih ukrasa . U zemljotresu 1979. godine toliko je stradala da se morala srušiti do visine prvog sprata i restaurirati u izvornim gabaritima i u kamenu .

 Palata Beskuća

nastala je sredinom XVIII veka. Palata je jednostavne forme bez mnogo dekorativnih elemenata . Najznačajniji ukrasni elemenat na palati je gotički portal , koji je pripadao porodici Bizanti . Portal predstavlja pravo remek delo cvetne gotike . Palata je pripadala sada već izumrloj porodici Beskuća koja se posebno uzdigla krajem XVIII veka , porodica je tada dobila i plemstvo . Porodična legenda kaže da je konte Jozo Beskuća htio da u svom posedu ima sto kuća , pa da promeni prezime u Stokuća , ali mu to nije pošlo za rukom . Nakon nestanka porodice Beskuća početkom XIX veka, palata je postala vlasništvo opštine Kotor .

 

Palata Bizanti

jednom je fasadom okrenuta ka trgu od oružja , a drugom u ulicu što vodi prema trgu od brašna . Nastala je u XIV veku . Nakon zemljotresa 1667. godine palata je promenila svoj prvobitni izgled . Dodato je severno krilo palate , o čemu svedoči i grb sa inicijalima Nikole Bizantia i godinom gradnje 1674. na istočnom zidu palate . Oba krila palate povezana su unutrašnjim dvorištem sa stepeništem koje daje palati renesansni oblik . Prozori , portali , stepenište i krunište bunara sa porodičnim grbom imaju odlike baroka .

 

Trg od brašna

 Idući od palate Bizanti prema napred dolazi se do trga od brašna . Trg od brašna dobio je ime po magazinima za brašno , koji su se ranije tu nalazili . Na ovom trgu se nalaze palate plemićkih porodica Pima i Buća .

 

Palata Pima

svojom lepotom dominira trgom . Nastala je nakon zemljotresa 1667. godine.Ulazni portal palate sa terasom je građen u renesansnom stilu , dok prozori i gornji balkon koji leži na 12 konzola, su građeni u baroknom stilu . Balkonska ograda je rad Kotorskih kovača . Iznad glavnog portala nalazi se grb porodice Pima kog pridržavaju dva anđela . Palata je obnovljena nakon zemljotresa 1979. godine .

 Palata Buća

Palata se nalazi nasuprot palate Pima. Dnašnji izgled ove palate ne odslikava istorijski značaj porodice Buća , jedne od najznačajnijih porodica u Kotoru . Izvorna gotička palata nastala je početkom XIV veka ali je u nekom od zemljotresa znatno uništena . Obnovljena je nakon zemljotresa 1667. godine , kada je dobila približno današnji oblik . Od raskošne gotičke palate ostala je samo jedna bifora sa zapadne strane , vidljiva samo sa gradskih zidina .

 


Trg Sv. Tripuna

Na ovom trgu nalaze se najvažnije institucije grada : zgrada Opštine , Biskupija , Istorijski arhiv , Zavod za zaštitu spomenika kulture i katedrala Sv. Tripuna .

 
Katedrala Sv. Tripuna 

romanička crkva nastala 1166. godine na mestu na kome se nalazila manja romanička crkva iz IX veka . Sadašnja katedrala je trobrodna , nekoliko puta je renovirana , naročito nakon zemljotresa 1667. godine , kada su bili uništeni zvonici i deo fasade . Nakon zemljotresa , novi zvonici su urađeni u baroknom stilu . Ono što naročito privlači pažnju su rozete na fasadi koje su nekada bile romaničke , ali danas su profilisane gotičko-renesansnim motivima . Katedrala Sv. Tripuna poseduje bogatu zbirku umetničkih slika koja čuva dela Marina Lovra Dobričevića , Tripa Kokolje , Paola Veroveza, Đerolema Di Santa KroĆe i drugih sjajnih umetnika . Crkva poseduje bogatu kolekciju zlatnih i srebrnih relikvija , dela lokalnih majstora iz perioda od XIV do XVIII veka . Unutrašnjost katedrale oslikana je freskama koje su radili grčki majstori –pictores greaci . Najznačajniji deo unutrašnje dekoracije katedrale je romaničko-gotički ciborijum iz XIV veka , koji se nalazi nad glavnim oltarom . Na zidu apside nalazi se Zlatna pala sa prikazom Hrista , Bogorodice , Sv. Jovana i Sv. Tripuna i 16 drugih svetaca . Rad je kotorskih zlatara iz XV veka.

 

Palata Drago

građena je u XIV i XV veku sa svim elementima gotike . Palata se sastoji iz dva krila , jugozapadnog i severnog . Kao dekorativni elemenat često se javlja zmaj , koji se nalazi i na grbu porodice Drago . Prozori i portali su gotički profilisani i veoma lepo isklesani . Palata je bila oštećena u zemljotresima 1667. i 1979. godine . Danas je u palati smešten Regionalni zavod za zaštitu spomenika . 

 

 

 Biskupija

 je najstarija institucija u Kotoru . Današnja zgrada biskupije nalazi se neposredno uz katedralu Sv. Tipuna i pripadala je, takođe, familiji Drago .  

Palata Grgurina

pripadala je plemićkoj porodici Grgurina , nastala u XVIII veku . Građena je u baroknom stilu , sa fasadom na kojoj dominiraju kameni balkoni sa balustradama . Posebno je interesantan originalno sačuvani raspored prostorija na spratovima po principu preuzetom iz Venecije koji glasi : Kuća gospodara ima četiri sobe i jedan salon. Danas se u palati nalazi Pomorski muzej čija zbirka prikazuje razvoj pomorstva i kulturni nivo stanovnika Crnogorskog primorja i Boke Kotorske .


Česma Karampana

 je u prošlosti bio jedini izvor slatke vode u gradu . U sadašnjem obliku česma potiče iz epohe baroka , sa kraja XVII ili početka XVIII veka. Kovana ograda je delo nekog od brojnih mastora kovača .

  

 

 

 


Crkva Sv.Luke

 Izgradio je Mauro Kazafranka 1195. godine, o čemu svedoči ktitorski natpis na zapadnoj fasadi . Ovo je skromna jednobrodna crkva, čiji je glavni brod podeljen na tri traveja . Crkva Sv. Luke ima odlike romaničke i vizantijske arhitekture . Ovo je jedina građevina u gradu koja nije pretrpela značajnija oštećenja tokom zemljotresa . Crkva Sv. Luke je bila oslikana freskama ubrzo nakon izgradnje , od čega su ostali samo fragmenti na južnom zidu . Ikonostas crkve je delo Daskala Dimitrija , rodonačelnika bokokotorske slikarske škole Rafailović iz XVII veka . Ova crkva je nekada bila katolička , ali je kasnije data na korištenje pravoslavnim vernicima . Crkva ima dva oltara , katolički i pravoslavni . Pod u crkvi je sačinjem od nadgrobnih ploča na zajedničkim grobnicama građana Kotora , jer su se sve do 30-tih godina sahranjivanja vršila u samoj crkvi .

Crkva Sv. Nikole

Izgradnja crkve počela je 1902. godine , a crkva je završena 1909. godine , što govori natpis na fasadi . Crkva je sagrađena u pseudovizantijskom stilu . Ovo je jednobrodna građevina , glavna fasada je uokvirena sa dva zvonika . Posebnu vrednost u crkvi predstavlja ikonostas crkve Sv. Nikole rađen 1908. godine .

 

 

Crkva Blažene Ozane ili crkva Sv. Marije od rijeke

sagrađena je 1221. godine , na mestu ranije ranohrišćanske bazilike iz VI veka . U ovoj crkvi nekada se nalazila krstionica , što je otkriveno ispitivanjima nakon zemljotresa iz 1979. godine . Crkva je oslikana freskama u XIV veku koje su radili PICTORES GREACI. U crkvi se danas nalaze mošti blažene Ozane , zbog čega Kotorani ovu crkvu i zovu Blažena Ozana .

 

Crkva Sv.Klare sa franjevačkim samostanom

 u današnjem obliku potiče iz XVIII veka . U crkvi se nalazi raskošni barokni oltar , rad vajara Frančeska Kabjanke . Na mestu današnjeg franjevačkog samostana nekada se nalazio ženski benediktinski samostan sa danas nestalom crkvom Sv. Bartolomeja . Samostan poseduje bogatu biblioteku sa velikim brojem starih knjiga , štampanih od 1450. do 1500. godine. 

 

 

Arsenal

Zgrada Arsenala se nalazi u severoistočnom uglu Trga od oružja, koji je po njemu i dobio ime.Njegov položaj odredili su i uslovi na tom mestu, takođe i moćni bastion Citadela sa kulom Kampana na severozapadnom uglu bedema Kotora, kao i postojanje brodogradilišta na obali mora ispred bastiona Citadela.

Na Trgu od oružja, pred Arsenalom, okupljali su se i opremali branioci grada pred nailaskom ratnih opasnosti kakva je , na primer , bila najezda armade čuvenog alžirskog gusara, Hajrudina Barbarose, koja je 1539. godine doplovila pod Kotor, ali je posle tri dana odstupila usled otpora branilaca.

U kotorskom Arsenalu opremljena je i ratna galija grada Kotora, zvana "Sveti Tripun".

Do potpune izmene izgleda i pregradnje početkom šezdesetih godina prošlog veka, ova građevina je imala veoma visoki i strmi krov i samo jedan sprat koji je stajao na moćnim svodovima iznad prizemlja, nad čijim je ulaznim vratima sačuvan natpis koji kaže da je to "Javno skladište materijala za posadu zaliva".Na spratu se ulazilo sa Trga vanjskim kamenim stepeništem , koje je uklonjeno krajem XIX veka., kada je zgrada Arsenala pretvorena u veliku vojnu pekaru, koja je snabdevala garnizon u Kotoru.

Prilikom predgradnje ove stare građevine, za sadašnju namenu nadozidani su bočni zidovi do visine drugog sprata, tako da danas postoji prizemlje i dva sprata.

 

Zgrada Napoleonovog pozorišta

sagrađena je u XVIII veku . 1810 godine francuske okupacione vlasti su ovu zgradu sasvim preuredile da bi uspostavili stalno pozorište , jedno od prvih u našoj zemlji . Da bi se mogla preurediti u pozorišt , jedna fasada –severna je morala biti srušena . Ova zgrada je bila znatno oštećena u zemljotresu 1979. godine , kada joj je bila skoro potpuno uništena južna fasada . Obnova fasade izvedena je u svim detaljima radom akademskih vajara i graditelja iz Makedonije . Unutrašnjost objekta je u potpunosti adaptirana za potrebe otvaranja ekskluzivnog ugostiteljsko-zabavnog objekta. 

 Kneževa palata

sagrađena je u XVIII veku . Zajedno sa kulom gradske straže svojom dužinom čini skoro celu zapadnu fasadu grada . U prošlosti je bila zvanično sedište mletačkih providura . Služila je za razne vojne svrhe . Iako je lišena svih arhitektonskih ukrasa , osim renesansnih konzola koje pridržavaju balkon , ipak predstavlja jedan od značajnijih spomenika arhitekture grada Kotora . KULTURA

Kotor je jedan od retkih gradova koji je očuvao brojene tradicionalne manifestacije što svojom originalnošću, folkolorom i brojem učesnika pobuđuje inters gledalaca. Navest ćemo ih hronološki, po kalendaru izvođenje tokom godine.

Karnevalske svečanosti – Kotor ima veoma dugu istoriju karnevala i spada među poznate gradove na jugoslovenskoj obali Jadrana po ovim priredbama. Svečanosti se održavaju tokom februara, a započinju poznatim maskenbalima koji se organizuju u svim većim mestima Boke Kotorske. Centralno mesto u karnevalskoj povorci ima figura karnevala kojoj se sudi za sve ono u prethodnoj godini što nije bilo dobro. Redovno se osuđuje na smrt spaljivanjem. Poslednjih godina obnovljena je tradicija održavanje letnjeg karnevala.

Tripundanske svečanosti – Religijske svečanosti posvećene Sv. Tripunu, zaštitniku grada Kotora, čije se mošti čuvaju u katedrali. Svečanosti prati smotra crkvenih horova, gradske muzike, Bokeljske mornarice i folklornih društava.

Dani kamelije – U čast cveta Kamelije u Kotoru i okolini se tokom marta organizuju izložbe cveća, likovne izložbe, pozorišne predstave, bal kamelija, izbor dame kamelije.

Gađanje kokota – To je običaj koji se vezuje za odbijanje turskog napada na Perast 1654. godine. Ratnički duh Peraštana, kao uspomena na ovaj događaj, ogleda se u veštini gađanja kokota koji se postavlja na usidrenoj dasci, na udaljenosti od obale oko 300 metara. Pobednik u ovoj veštini dobija peškir uz obavezu da prisutne časti vinom. Ova manifestcija održava se 13. maja.

Festival filmova o podmorju – Revija filmova održava se na jednom od kotorskih trgova, tokom juna meseca, kada se publici prikazuju filmovi snimljeni u morskim dubinama.

Festival pozorišta za djecu – od 2. do 10. jula u Kotoru se održava Festival pozorišta za decu koji je osnovan "radi njegovanja pozorišnog stvaralaštva za decu, razvoja estetskog vaspitanja mladih, afirmisanja vrednosti stvorenih radom i stvaralaštvom u ovoj oblasti, kao i podsticanja razvoja dečijeg stvaralaštva uopšte". Svake godine se na festivalu prikaže na desetine pozorišnih predstava i pratećih programa, a program prate na hiljade gledalaca koji rastu zajedno sa ovim festivalom.

Internacionalna smotra mode – Kotorski trg ispred Katedrale Sv. Tripuna mesto je na kojem se tokom jula održava smotra mode na kojoj učestvuju domaći i svetski modni kreatori sa svojim najaktuelnijim modelima.

Fašinada – predstavlja jedinstvenu manifestaciju vezanu za nastanak veštačkog ostrva Gopse od Škrpjela. Svake godine 22. jula, na dan kada je prema predanju nađena slika Bogorodice sa malim Hristom na hridi ispred Perasta (1452. godine), po zalasku sunca, kreće zelenilom okićena povorka čamaca napunjenih kamenjem, sa istočnog kraja Perasta. Povorka, u kojoj učestvuju isključivo muškarci, polazi preko obale Perasta, do njegova zapadnog kraja odakle se upućuje prema ostrvu Gospe od Škrpjela. Učesnici povorke pevaju dve narodne pesme. U blizini ostrva, ravnomerno oko njega, polaže se kamenje, što osim simbolike nastanka ostrva ima i praktični značaj za njegovo stalno učvršćivanje.

KotorArt - nezavisna inicijativa u kulturi, pokrenuta je 2001. godine sa ciljem da se inicijative naših poslanika kulture definišu i plasiraju našoj i svetskoj kulturnoj javnosti, da se promoviše nacionalna i lokalna kulturna baština, da se organizuju visoko vredni umetnički programi edukacije kao i prezentacije vrhunske svetske produkcije.

Međunarodni festival klapa – Udruženje građana Perasta već tradicionalno u ovom malom mestu priređuju festival tradicionalne narodne muzike koji se održava tokom avgusta meseca.

Bokeljska noć - Predstavlja svojevrsnu takmičarsko zabavnu manifestaciju na moru. U njoj učestvuje povorka dekorisanih barki. Motivi za dekorisanje su objekti, predmeti, pojave, morske životinje i dr. Povorka se kreće uz obalu u luci Kotor i praćena je svetlošću reflektora, iluminacijom i vatrometom. Manifestaciju prate ribarske večeri i kulturno-umetnički program, a održava se tokom avgusta meseca u Kotoru.

Crkva Sv.Mihaila nastala je u XIV ili XV veku , kako govore natpisi uzidani u zidove, na mestu na kom je još u X veku postojala mnogo veća crkva . Nakon zemljotresa ova crkva je sanirana i revitalizovana . Danas se u njoj nalazi Lapidarium u kome se nalazi zbirka kamenih spomenika .  

Kulturno - istorijski grad Kotor, raspolaže sa nekoliko kamenitih plaža, uglavnom ispred hotela. Na njima su uredno u dva-tri reda postavljeni suncobrani sa lažaljkama. Dve peščane plaže, veoma malih kapaciteta, nalaze se u mestima Orahovac i Ljuta, i nekoliko kilometara su udaljene od centra grada, pravcem ka Risnu. Manje plaže se nalaze i u ostalim naseljima u okolini Kotora. Neretka slika su i manji kafei smešteni uz kamenitu obalu ili pored donjeg dela puta u Kotoru, na kojima se osim letnjeg okrepljenja u vidu raznih sokova, pića ili drugih napitaka, posetiocima nude i suncobrani i ležaljke za odmor i sunčanje, te kupanje u moru Bokokotorskog zaliva.

 

Od svih gradova na Crnogorskom primorju, po broju kafića Kotor je na prvom mestu. Pored gradskih kafića, veliki je i broj kafe bašti smeštenih uglavnom duž obale, posebno su omiljeni u letnjim noćima. Njih najčešće posećuju mladi željni zabave i brzog tempa života, ali se u njima neretko sretnu i ljudi starije životne dobi, koji žele osetiti duh mladosti. U Starom gradu, smeštena je najpoznatija kotorska diskoteka „Maximus“, koju mladi i svi željni savremenih muzičkih plesova i popularne muzike posećuju u kasnim večernjim satima. Diskoteka garantuje potpuni ugodjaj, relaksaciju i opuštanje.

Za one koji su zašli u ozbiljnije godine života, Kotor nudi i lepe objekte poput terasa na otvorenom, u kojima se služe tradicionalni crnogorski specijaliteti. U Kotoru je i veći broj restorana koji nudi raznovrsne ukusne riblje specijalitete, u kojima takodje možete provesti ugodne večeri u prijatnoj i intimnoj atmosferi sa voljenom osobom ili bliskim prijateljima. U pristojnim restoranima uz zvuke starogradske muzike, mediteranskih nota i tradicionalnog zvuka crnogorskog melosa zagarantovan je vrhunski provod.

Najtipičniju mediteransku kužinu, kako se nacionalna kuhinja u Crnoj Gori izvorno zove, moguće je probati u Kotoru. Gotovo da nema restorana, manje otvorene bašte, hotelske terase, motela, ili kotorske fešte na kojima se ne služe morski specijaliteti iz Kotora. Osim tradicionalne crnogorske kuhinje, koju čine: pršut, sir, masline, te čuvena crna i bela crnogorska vina, u Kotoru možete probati i druge vrste specijaliteta, gotovo da je u svakom hotelu, restoranu ili kafeu moguće naručiti skoro sve vrste italijanske pizze, a ne mali broj ugostiteljskih objekata nudi i druge italijanske specijalitete.

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa