Login

Opšti uslovi poslovanja

 

(hoteli, turistička naselja, wellness paketi)

 

1.         Opšte odredbe
2.         Sadržaj ponude
3.         Rezervacije i uplate
4.         Boravišna taksa
5.         Cena usluge
6.         Kategorizacija i opis usluga
7.         Obaveze agencije
8.         Obaveze putnika
9.         Dinamika plaćanja rezervacija
10.        Pravo putnika na promene i otkaz od putovanja
11.        Osiguranje od rizika otkaza putovanja
12.        Putno osiguranje
13.        Prtljaga
14.        Pravo agencije na promene i otkaz
15.        Rešavanje prigovora
16.        Zaštita ličnih podataka
17.        Napomena
18.        Popusti
19.        Nadležnost suda

 

1.         Opšte odredbe
Ovi Opšti uslovi i upustva o putovanju sastavni su deo Ugovora odnosno vouchera za usluge smeštaja u hotelu ili turističkom naselju, koji su sklopljeni između Montenegro Tourist Service d.o.o., Vasa Raičkovića 2a, Podgorica (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Svi podaci i uslovi u programu i ovim Opštim uslovima obavezuju agenciju i putnika ukoliko u Ugovoru ne definišu drugačije.

 

2.        Sadržaj ponude
Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije , te prema opisu i terminu skladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile.


3.         Rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije smeštaja primaju se elektronskim i telefonskim putem, pismeno ili lično u poslovnici agencije, kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera agencije.Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat sa ovim Opštim uslovima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u celosti prihvata. Na taj način sve što je navedeno u ovim Opštim uslovima postaje pravna obaveza kako za putnika, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući reklamni materijal ili program u štampanom ili elektronskom obliku, predočava mu sve relevantne informacije u vezi s putovanjem, te mu predaje ili upućuje na opšte uslove putovanja koji su sastavni deo ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja i osiguranje od otkaza. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahteva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju zavisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dana pre početka korišćenja usluge osim ako u uslovima nije drugačije navedeno (izuzetak je plaćanje na rate), a s kojima je putnik upoznat prilikom potvrde rezervacije. Takođe, diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupovine usluga putem sredstava daljinske komunikacije smatra se da putnik u celosti prihvata ove Opšte uslove.

 

4.         Boravišna taksa
Prema važećem Zakonu o boravišnoj taksi Republike CrneGore, putnik je dužan platiti boravišnu taksu istovremeno sa plaćanjem usluge smeštaja. Boravišna taksa propisana Zakonom o boravišnoj taksi Republike Crne Gore iznosi od 0,70 do 1 euro po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. godine imaju popust od 50% na taj iznos, dok deca do 12. godine ne plaćaju boravišnu taksu. Konačan iznos boravišne takse za određenu rezervaciju zavisi o odredištu u Republici Crnoj Gori, a naplaćuje se prema ovim Opštim uslovima i istovremeno sa uplatom konačnog iznosa za seštaj. Na kalkulaciji za rezervaciju biće izražen iznos boravišne takse.

 

5.         Cena usluge
Cena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano za smeštajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cenu smeštaja (u opisu smeštaja naznačeno izrekom „po dogovoru“ ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu) pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.

Cene usluge objavljene su u EUR. Agencija zadržava pravo promene objavljenih cena. Putnicima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija garantuje cenu smeštaja, navedenu u kalkulaciji na osnovu koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promena dogodi pe uplate akontacije, agencija se obavezuje obavestiti putnika o promeni cene. Ugovorne strane su saglasne da agencija ima pravo povećanja cene najkasnije do 20 dana pre početka putovanja ako je nakon potvrde rezervacije došlo do povećanja troškova goriva, ili do povećanja takse za određene usluge (u vazdušnim i ostalim lukama i sl.) koje utiču na cenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povećanje dogovorene cene iznosilo više od 10 % . U tom slučaju ima pravo na povraćaj do tada uplaćene cene bez prava na naknadu štete.

Cene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovu ugovora sa našim partnerima i ne moraju odgovarati cenama objavljenim na licu mesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u ceni ne može biti predmet reklamacije.

Ukoliko u rezervisanoj smeštajnoj jedinici dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher), pružaocu usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz doplatu nenajavljenih putnika na licu mesta.

 

6.         Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smeštajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smeštaja prilikom objave. Standardi smeštaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mesta i zemalja su različiti i nisu uporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mestu ne obavezuju agenciju u većoj meri nego informacije objavljene na internet stranicama www.montenegrobookings.info ili katalogu i drugim štampanim materijalima agencije.

Napomene za prikazane podatke

 

7.         Obaveze agencije
Dužnost agencije je briga o sprovođenju usluga kao i izboru pružaoca usluga, te briga o pravima i interesima putnika, skladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obaveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u vanrednim okolnostima (tačka 2.), kad se postupa kako je opisano u tački 14.

 

8.         Obaveze putnika
Putnik je dužan:
a.    posedovati valjane putne isprave,
b.    poštovati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
c.    pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Crne Gore i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršilac.
d.   putovanja u zemlje koje zahtevaju obavezna vakcinisanja protiv nekih bolesti putnik je obavezan posedovati potvrde i dokumente o vakcinisanju
e.   pridržavati se kućnog reda u smeštajnim objektima, te sarađivati s pružaocima usluga u dobroj nameri,
f.  prilikom dolaska na odredište, pružaocu usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobijen e-mailom)
g.   putnik je dužan proveriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susedne zemlje potrebna viza

U slučajevima nepoštovanja ovih obaveza, putnik snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obavezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružaocu usluga na licu mesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 

9.         Dinamika plaćanja rezervacija
1a.    35% cene usluge smeštaja po odobrenom upitu
1b.    65% cene usluge smeštaja minimalno 21 dan prije početka konzumacije usluge
2.     100% cene usluge smeštaja po odobrenom upitu (obavezno ukoliko do datuma dolaska ima manje od 21 dan)
3.      Ovaj model vredi samo za privatni smeštaj
       50% cena usluge smeštaja po odobrenom upitu
       50% cene usluge smeštaja na dan početka konzumiranja usluge po dolasku u smeštaj kod vlasnika( gde ta  mogućnost plaćanja ugovorom dozvoljena od strane vlasnika)

 

10.        Pravo putnika na promene i otkaz od putovanja
U slučaju da putnik želi promeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promenom se smatra promena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korišćenja usluge najkasnije 30 dana pre početka korišćenja usluge. Prva promena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, biće napravljena besplatno. Za svaku sledeću promenu rezervacije naplatiće se troškovi promene u iznosu od 15 EUR po promeni. U slučaju da promena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primenjuju se dolje navedeni uslovi otkaza rezervacije. Promena smeštajne jedinice i svaka promena unutar 30 dana pre početka rezervacije te tokom korišćenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije smeštaja, datum primanja pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako sledi:
•   za otkaz rezervacije do 30 dana pre početka korišćenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cene rezervacije, a najmanje 15 Eura
•   za otkaz rezervacije od 29-22 dana pre početka korišćenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cene rezervacije
•    za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana pre početka korišćenja usluge, naplaćuje se 40% od ukupne cene rezervacije
•    za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana pre početka korišćenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cene rezervacije
•    za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana pre početka korišćenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cene rezervacije
•     za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezervisanom smeštaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cene rezervacije.

Uz svaki otkaz rezervacije agencija naplaćuje 25 Eur manipulativnih troškova.

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana pre početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće ( ovo zavisi i o krajnjem pružaocu usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obaveze iz ovih Opštih uslova.

Ukoliko putnik u rezervisani smeštaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružaocu usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Agencija ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabavke putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.

 

11.        Osiguranje od rizika otkaza putovanja
Ukoliko Putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, agencija preporučuje uplatu polise osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanje. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrednosti putovanja, a prema cenovniku Osiguravajućeg društva (pri najmu apartmana dobija se deljenjem cene najma sa brojem osoba u apartmanu). Osiguranje od otkaza vredi samo u sledećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu:
•     smrt
•     nesrećni slučaj sa teškom telesnom povredom
•     iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodložna lekarska pomoć
•     poremećaji u trudnoći
•   nepodnošenje vakcinisanja, kojeg je osiguranik bio dužan obavezno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje
•     štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namernim krivičnim delom treće osobe
•     vojna vežba.

Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o jednom od navedenih nepredviđenih događaja agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 10. ovog Ugovora. Kod otkazivanja rezervacije ne isplaćuje se trošak nabavke viza ili putnih isprava i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom polise osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju polisu osiguranja od otkaza poseduje, a agencija se obavezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uslovi osiguranja nalaze se uz polisu osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih lično pročita.

 

12.        Putno osiguranje
Cene putovanja ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesrećnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljaga kao i lično zdravstveno osiguranje.
Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni deo i ovi Uslovi smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnoj stavki.
U slučaju da putnik zahteva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti direktno kod jednoga od osiguravalaca ili kod agencije, pri čemu agencija deluje samo kao posrednik.
Preporučujemo detaljno proučiti uslove osiguranja pre kupovine.

 

13.        Prtljag
Prevoz prtljaga avionom je besplatan do težine koju određuje avio prevoznik. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cenama avio prevoznika. Deca bez obzira na starost nemaju pravo na besplatan prevoz prtljaga u avio prevozu. Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada ličnog prtljaga. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni poneti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.
Agencija ne odgovara za oštećeni, uništeni ili izgubljeni prtljag, kao ni za krađu prtljaga ili dragocenosti u smeštajnom objektu (preporučuje se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gde bi se osigurao i prtljag). Izgubljeni prtljag ili krađa prijavljuju se pružaocu usluge smeštaja i nadležnoj policijskoj stanici.

 

14.       Pravo agencije na promene i otkaz
Agencija zadržava pravo promene rezervacije ako nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu predvideti, izbeći ili otkloniti (vidi tačku 2.). Rezervisani smeštaj može se zameniti samo uz prethodnu obavest putniku i to smeštajem iste ili više kategorije i po ceni smeštaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamenski smeštaj moguć samo u objektu više kategorije ili po ceni većoj za 15% od cene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u ceni uz konsultaciju putnika.
U slučaju nemogućnosti zamene uplaćenog smeštaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obaveštenja putniku najmanje 7 dana pre početka korišćenja usluge, i garantuje povraćaj celokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obavezna izvršiti samo povraćaj iznosa uplaćenog na račun agencije.
Ukoliko se dogodi da nije moguća adekvatna zamena na dan početka korišćenja usluge, agencija će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem smeštaju koji nije u ponudi agencije i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

 

15.       Rješavanje prigovora
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtevati srazmernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi posebno.
Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružaoca usluga ( recepcionera ili vlasnika smeštaja i sl. ) reklamira neodgovarajuću uslugu i o tome obavestiti kancelariju agencije u Podgorici e-mailom na info@montenegrobookings.info ili telefonski na broj +382 33 459 650 odnosno +382 20 238 185, Mob:+382 69 66 55 12, +382 68 489 487. Putnik je dužan sarađivati sa pružaocima usluga i agencijom u dobroj nameri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mestu prihvati ponuđeno rešenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s propratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji(uz potpisani izveštaj od vlasnika o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima) e-mailom na info@montenegrobookings.info ili poštom na adresu Montengro Tourist Service d.o.o. Vasa raičkovića 2a , MNE-81000 Podgorica. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentovane pritužbe primljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Dok postupak rešenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, sudske ustanove kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge kao ni celokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uslove, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervisane smeštajne jedinice (npr. nedostatak snega; loše vreme, loše uređene skijaške staze ili plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
Ako je putnik sklopio ugovor o organizovanju putovanja kao “last minute” (putovanje u poslednji trenutak), tada putnik prihvata sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvesne činjenice na koje agencija ne može uticati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.

 

16.        Zaštita ličnih podataka
Putnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obavezuje da neće lične podatke putnika izneti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Izuzetak od davanja ličnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posledica nesrećnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljaga i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu. Ukoliko putnik zaključi polisu osiguranja lični podaci proslediće se osiguravajućem društvu. Lični podaci putnika čuvaće se u bazi podataka, skladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka. Stranka daje pristanak da se njezini lični podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.


17.        Napomena
Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju saglasnost sa gore navedenim uslovima.  Ovi Opšti uslovi i upustva za putovanje isključuju sve dosadašnje uslove i upustva o putovanju.


18.         Popusti
U slučaju paralelnih akcija popusti se ne sabiraju. Popusti ne vrede na last minute ponudu.


19.          Nadležnost suda
Putnik i Agencija nastojaće eventualne sporove u primeni ovog Ugovora rešavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Podgorici, a merodavno pravo će biti Crnogorsko pravo.

 

 

 

Podgorica, 10.12.2007.

 

 

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa